بررسی گلوگاه ها ،پرامترها و توابع                     
2/3/2014--متفرقه
 
 
 1. مقدمه و تاريخچه

 

 
بال پرنده چيست؟
 

دو تعريف براي آن وجود دارد: 
 

 
 
1- نوعي از هواپيما است که در آن تنها عامل اجاد کننده برا (مثبت يا منفي) بال است.
 

 
 
2- هواپيمايي که کليه پارامتر هاي آيروديناميکي آن در ايرفويل بال خلاصه شده است
 

 
 
بانا به هريک از اين تعاريف بعضي از هوا پيما ها را مي توان بال پرنده به حساب آورد يا رد کرد. به عنوان مثل استفاده از دم عمودي در تعريف دوم غير مجاز است. ما در اين خصوص سخت گيري نخواهيم کرد و بحث در اين باره را براي بزرگان هوافضا ميگذاريم.
 

 
 
بال پرنده پديده چندان جديدي در هوفضا نيست. اولين بال پرنده در سال 1917 ميلادي توسط فردي انگليسي با نام جان دن ساخته شد و پرواز کرد.
 

 
 
 

از اين تارخ به بعد کماکان از اين پيکر بيکر بندي استفاده شد اما پيشگامان استفاده عملياتي از اين روش آلماني ها هستند. در سال 1937 ميلادي هواپيماي Ho V در اين کشور ساخته شد که نخستن کار جدي در اين ضمينه به حساب مي آيد.
 

 
 
 

در سال 1944 اولين جت جنگده بال پرنده باز هم توسط آلمان براي شرکت در جنگ جهاني دوم ساخته شد. که قبل از عملياتي شدن آن جنگ به پايان رسيد.
 

 
 
 

در طول اين مدت آمريکايي ها نيز فعاليت هايي در اين زمنه داشتند. عمده فعاليت آنها توسط فردي به نام جک نورثپ صورت گرفت. او در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد که افزايش بازده هواپيما با کم کردن پساي نا شي از دم با استفاده از پيکر بندي بال پرنده امکان پذير است. در سال 1939 تا 1940 نورثپ هواپيمايي با نام N1-M طراحي کرد که منجر به تکميل و ساخت بمب افکن بال پرنده با نام N-9M براي نيروي دريايي آمريکا شد. 
 

 
 
 

<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
مهندسي مكانيك ...   مهندسي هوا- فضا ...