آنچه از جوشکاری باید بدانیم: انواع جوشکاری ، انواع الکترودها ، طریقه و                     
2/3/2014--متفرقه
 
 
 انواع جوشكاري

I. جوشكاري با قوس الکتريکي :

يکي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات کار مي باشد، ايجاد قوس الکتريکي عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الکترود و يا الکترود و يا الکترود و کار بوده که در نتيجه آن حرارت توليد مي شود. بايد توجه داشت که براي برقراري قوس الکتريک بين دو الکترود و يا کار و الکترود وجود هوا و يا يک گاز هادي ضروري است. بطوريکه در شرايط معمولي نمي توان در خلاء جوشكاري نمود.

در قوس الکتريکي گرما و انرژي نوراني در مکانهاي مختلف يکسان نبوده بطوريکه تقريباً 43% از حرارت درآند و تقريباً 36% در کاتد و 21% بقيه بصورت قوس ظاهر مي شود. دماي حاصله از قوس الکتريکي بنوع الکترودهاي آن نيز وابسته است بطوريکه در قوس الکتريکي با الکترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دماي حاصله در آندو کاتد براي الکترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين زده شده است.

در اين شرايط درجه حرارت در مرکز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% در قوس الکتريک مشاهده گرديده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاري شده و بقيه آن يعني 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائي به محيط اطراف منتشر مي گردد.

طول قوس شعله Arc length بين 8/0 تا 6/0 قطر الکترود مي باشد و تقريباً 90% از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد مي گردد و 10% باطراف پراکنده مي گردد. براي ايجاد قوس الکتريکي با ولتاژ کم بين 40 تا 50 ولت در جريان مستقيم و 60 تا 50 ولت در جريان متناوب احتياج مي باشد ولي در هر دو حالت شدت جريان بايد بالا باشد نه ولتاژ.

انتخاب صحيح الکترود براي کار

انتخاب صحيح الکترود براي جوشکاري بستگي به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً يک درز V شکل با زاويه کمتر از 40 درجه با ضخامت زياد حداکثر با قطر اينچ که معادل 2 ميليمتر است براي رديف اول گرده جوش استفاده مي گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نمايد. ولي چنانچه از الکترود با قطر بيشتر استفاده شود مقداري تفاله در ريشه جوش باقي خواهد ماند. که قدرت و استحکام جوش را تقليل مي دهد.

انتخاب صحيح الکترود( از نظر قطر)

بايستي توجه داشت که هميشه قطر الکترود از ضخامت فلز جوشكاري کمتر باشد هر چند که در بعضي از کارخانجات توليدي عده اي از جوشکاران الکترود با ضخامت بيشتر از ضخامت فلز را به کار مي برند. اين عمل بدين جهت است که سرعت کار زيادتر باشد ولي انجام آن احتياج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد. 
همچنين انتخاب صحيح قطر الکترود بستگي زياد به نوع قطب ( + يا - ) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر يک درز V شکل با زاويه کمتر از 40 درجه باشد بايستي حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اينچ براي رديف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زيادتر استفاده شود مقداري تفاله در جوش باقي خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه اي کاهش خواهد داد. در حين جوشکاري گاهي اوقات جرقه هائي به اطراف پخش مي شود که دلايل آن چهار مورد زير است.

ايجاد حوزه مغناطيسي و عدم کنترل قوس الکتريکي

ازدياد فاصله الکترود نسبت به سطح کار

آمپر بيش از حد يا آمپر بالاي غير ضروري

عدم انتخاب قطب صحيح براي جوشکاري

اطلاعات پاکت الکترود

مطابق استاندارد پاکت ها و کارتنهاي الکترود بايستي علامت ها و نوشته هائي داشته باشند که حتي المقدور مصرف کننده را در دسترسي به کيفيت مطلوب جوش راهنمائي و ياري نمايند. 
در روي پاکت الکترود علاوه بر نام کارخانه سازنده , نوع جنس نيز درج مي شود که براي مصرف صحيح حائز اهميت است. 
هر پاکت الکترود بايستي علاوه بر اسم تجارتي الکترود, طبقه بندي آن الکترود را حداقل طبق يکي از استانداردهاي مهم بيان نمايد. براي آگاهي از طول زمان ماندگي الکترود در کارخانه, بازار يا انبار و غيره . شماره ساخت يا تاريخ توليد روي پاکت نوشته يا مهر زده مي شود. 
قطر سيم مغزي الکترود مصرف کنن
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
روغن موتورهاي مصرفي در كشتي ها و قطارها ...   انواع سازوكار زمانبندي متغير سوپاپها ...