سیکل ترکیبی چیست؟                     
2/4/2014--متفرقه
 
 

 سيکل ترکيبي چيست؟
 


 

سيکل ترکيبي چيست؟

 


سيکل ترکيبي چيست؟
براي پاسخ به پرسش مذکور در ابتدا تعريفي از انواع توربين ها و اصول کلي کار آنها ارائه مي دهيم
توربين ها اصو لا بر اساس عامل ايجاد کننده کار تقسيم بندي مي گردند . اگر عامل فوق گاز باشد آن را بخاري اگر آب باشد آبي و چنانچه باد باشد توربين بادي گو يند. توجه داشته باشيم که منظور از گاز گاز ناشي از احتراق است. لذا نوع سوخت دخيل در آن که بر حسب مورد مي تواند گازوئيل مازول يا گاز باشد در اين تقسيم بندي ها اهميت ندارد. (اگر چه در کشور ما سوخت گاز سوخت غالب اين توربين هاست. )

 


هر توربين گاز v94.2 متشکل از دو محفظه احتراق است که در طر فين توربين نصب هستند و سوخت گاز يا گازو ئيل پس از ورود به آن همراه با عملکرد سيستم جرقه مشتعل شده و با هوايي که از سمت فيلتر هاي ورودي وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آن خارج مي شود وارد ناحيه محفظه احتراق شده محترق مي گردد و گازي با درجه حرارت 1050 در جه سانتيگراد تو ليد مي نمايد.

 

گاز مذکور وارد توربين گاز شده و سبب گردش توربين و در نتيجه محور ژنراتور ده و توليد برق مي کند. محصول خروجي از توربين گاز دوديست با درجه حرارت حدود 550 درجه سانتيگراد که به عنوان تلفات حرارتي از طريق دودکش وارد جو مي شود و به ايت ترتيب توربين گاز در بهترين شرايط با بهره برداري حدود 33 درصد توليد انرژي مي کند. به بيان ديگر 67 درصد ديگر به عنوان تلفات حرارتي محسوب و فاقد کارايي مي باشد.

 

 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
انواع سازوكار زمانبندي متغير سوپاپها ...   ساخت نانويخچال‌ها ...