آب سنگین چیست؟                     
1/23/2014--متفرقه
 
 

 سنگين آبي است که هيدروژن هاي آن، دوتريوم (ايزوتوپ سنگين هيدروژن) است. اين آب در مقايسه با آب معمولي ديرتر مي جوشد و زودتر يخ مي زند و گيلبرت لوييس نخستين بار نمونه آن را از آب سنگين خالص در سال 1933 به دست آورد.

هيدروژن طبيعي داراي دو ايزوتوپ است. ايزوتوپ هيدروژن سبک که تقريبا 98/99 درصد هيدروژن موجود را تشکيل مي دهد و ايزوتوپ هيدروژن سنگين يا دوتريوم که مقدار آن 15درصد است. ايزوتوپ دوتريوم برخلاف هيدروژن معمولي داراي يک نوترون است.آب معمولي از يک اتم اکسيژن و دو اتم هيدروژن تشکيل شده است.

در حالي که آب سنگين، از يک اتم اکسيژن و دو اتم دوتريوم(D) تشکيل شده است. براي توليد آب سنگين بايد مولکول هاي آب حاوي هيدروژن سنگين (دوتريوم) را از مولکول هاي آب معمولي جدا کنند يا از داخل هيدروژن، اتم هاي هيدروژن سنگين يا دوتريوم را جدا و خالص کنند.

جرم مولکولي آب معمولي 18 و جرم مولکولي آب سنگين 20 است. از لحاظ خواص شيميايي تفاوت چنداني با خواص آب معمولي نداشته و اختلافات جزئي وجود دارد اما از لحاظ هسته اي هيدروژن معمولي مي تواند نوترون را جذب کند اما احتمال جذب نوترون توسط هيدروژن سنگين بسيار کم است.چنانچه بخواهيم يک راکتور هسته اي بسازيم که با آب خنک شود چون هيدروژن آب جاذب نوترون است، مجبوريم که اورانيوم غني شده به کار ببريم، اما اگر از آب سنگين استفاده کنيم مي توانيم براي نيروگاه هسته اي از اورانيوم طبيعي استفاده کنيم.

به دليل تفاوت مشخصات هسته اي دوتريوم با هيدروژن از لحاظ تکانه زاويه اي و گشتاور مغناطيسي از آب سنگين و دوتريوم در زمينه هاي مختلف تحقيقاتي نيز استفاده مي شود. به عنوان مثال رفتار آب سنگين در دستگاه هاي MRI با رفتار هيدروژن معمولي متفاوت است. در فعاليت هاي تحقيقاتي به منظور بررسي برخي خواص از موادي استفاده مي کنند که هيدروژن طبيعي را در آن با هيدروژن سنگين (دوتريوم) جايگزين کرده اند. يکي از کاربردهاي دوتريوم استفاده در توليد نوترون در شتاب دهنده ها و توليد انرژي در «راکتورهاي گداخت» است.

فشرده اطلاعات آب سنگين

1ـ دوتريوم براي توليد تريتيم و کلاهک بمب هسته اي از اجزاي اساسي به شمار مي رود. 
2ـ آب سنگين براي تعديل نوتروني راکتورهاي هسته اي با هدف آهسته کردن حرکت نوترون ها براي واکنش با اورانيوم طبيعي و توليد پلوتونيم به کار مي رود.

3ـ آب سنگين به طور طبيعي به ميزان ناچيزي با نسبت 1 به 5000 در آب معمولي وجود دارد. 
4ـ از مزاياي استفاده از آب سنگين حذف مراحل غني سازي اورانيوم براي توليد پلوتونيم براي استفاده در سلاح هاي هسته اي است. راکتورهاي آب سنگين براي توليد تريتيم مي توانند به کار روند.

5ـ آب سنگين براي تعديل سازي نوتروني راکتورهاي آب سنگين به کار مي رود.

 

 

منيع : خبرگزاري انتخاب


All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
تكنولوژي RFID چيست؟...   كاوشي در منشا پيدايش جهان (قسمت اول)...