''''ریاضیات نظری'''':تلفیق سنتهای فیزیک نظری و ریاضیات                     
1/23/2014--متفرقه
 
 
 مشخصه اصلي رياضيات جديد استفاده از اثبات هاي دقيق است.اين کار که بي اغراق ثمره ي هزاران سال پالايش و پيرايش است چنان روشني و قابليت اعتمادي به رياضيات بخشيده است که هيچ علم ديگري از آن برخوردار نيست، ولي در عين حال حرکت رياضيات را کند و دشوار هم کرده است. مي توان گفت که اثبات رياضي در ميان تمام فعاليت هاي فکري بشر، سخت ترين و دقيقترين ضوابط را دارد.

گروه ها و افرادي از جامعه رياضي گه گاه سعي کرده اند وسواس ِ زياد در مورد جزييات استدلال ها را کنار بگذارند.
اين گرايش، نتايج مختلف و گاه فاجعه باري داشته است. با اين حال، امروز دوباره در بعضي از زمينه هاي رياضي تمايلي پيدا شده که رياضيات را بر استدلال شهودي، فارغ از اثبات، متکي سازند. اين گرايش تا اندازه اي همان الگوي قديمي تاريخ رياضيات است که کساني که با آشنا نيستند، آن را تکرار ميکنند. ولي در عين حال، ممکن است سر آغاز تغييرات بنيادي در نحوه سازماندهي رياضيات هم باشد. در هر حال، امروز ضروري است نقش اثبات در ادراک رياضي دوباره بررسي شود و چارچوب مناسب و مفيدي براي اين قبيل گرايش ها ايجاد گردد.

 

صحبت خود را با بحثي درباره فيزيک آغاز مي کنيم زيرا اولاً گرايش و جنبش فعلي از ارتباط با فيزيک نظري ناشي مي شود و ثانياً با ملاحظه ي وضعيت رشته فيزيک، مدل مفيدي از تقسيم کار در جامعه علمي به دستمان مي آيد سپس به سراغ تاريخ رياضيات مي رويم و مثال هايي مي آوريم که فوايد و مضرات تحقيقات نادقيق را نشان ميدهند. و بالاخره، چارچوبي عرضه مي کنيم که همزيستي روش ها و رهيافت هاي مختلف را امکان پذير مي کند.

 

مشخصه اصلي رياضيات جديد استفاده از اثبات هاي دقيق است.اين کار که بي اغراق ثمره ي هزاران سال پالايش و پيرايش است چنان روشني و قابليت اعتمادي به رياضيات بخشيده است که هيچ علم ديگري از آن برخوردار نيست، ولي در عين حال حرکت رياضيات را کند و دشوار هم کرده است. مي توان گفت که اثبات رياضي در ميان تمام فعاليت هاي فکري بشر، سخت ترين و دقيقترين ضوابط را دارد.

گروه ها و افرادي از جامعه رياضي گه گاه سعي کرده اند وسواس ِ زياد در مورد جزييات استدلال ها را کنار بگذارند.
اين گرايش، نتايج مختلف و گاه فاجعه باري داشته است. با اين حال، امروز دوباره در بعضي از زمينه هاي رياضي تمايلي پيدا شده که رياضيات را بر استدلال شهودي، فارغ از اثبات، متکي سازند. اين گرايش تا اندازه اي همان الگوي قديمي تاريخ رياضيات است که کساني که با آشنا نيستند، آن را تکرار ميکنند. ولي در عين حال، ممکن است سر آغاز تغييرات بنيادي در نحوه سازماندهي رياضيات هم باشد. در هر حال، امروز ضروري است نقش اثبات در ادراک رياضي دوباره بررسي شود و چارچوب مناسب و مفيدي براي اين قبيل گرايش ها ايجاد گردد.

 

صحبت خود را با بحثي درباره فيزيک آغاز مي کنيم زيرا اولاً گرايش و جنبش فعلي از ارتباط با فيزيک نظري ناشي مي شود و ثانياً با ملاحظه ي وضعيت رشته فيزيک، مدل مفيدي از تقسيم کار در جامعه علمي به دستمان مي آيد سپس به سراغ تاريخ رياضيات مي رويم و مثال هايي مي آوريم که فوايد و مضرات تحقيقات نادقيق را نشان ميدهند. و بالاخره، چارچوبي عرضه مي کنيم که همزيستي روش ها و رهيافت هاي مختلف را امکان پذير مي کند.

 

All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
بمبهاي الكترومغناطيسي...   تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در فضاي نانومحاسبات...