«هندسه فرکتالها» جهاني در جهان نانو                     
1/25/2014--متفرقه
 
 

 

 

 

 

 

دراين مقاله مي کوشيم تا نقش رياضيات را از رهگذر مفاهيم فيزيک جديد، در دنياي زيبا و چندنظمي نانو نشان دهيم.


 

 

 

 

 
 
ارزش مؤلفه‌هاي بحراني در چيست؟

 

 

 

 

 
 
  • اما آيا مي‌توانيم اميدوار به درک اين رفتار پيچيده باشيم؟
  • مکانيک کلاسيک يا کوانتوم؟
  •  
  • زماني که به دنياي کوانتوم وارد مي‌شويم مي‌گوييم:
«قوانين کوانتوم، رفتار پايه‌اي همة ذرات بنيادي را توجيه و تفسير مي‌کند». تاکنون هيچ کس دليلي بر نادرستي اين قانون ارايه نکرده است.
امروزه، فازهاي انتقالي بوسيله » نوسانات دمائي» تفسير مي‌شود. در چنين مواردي، رفتار بحراني بوسيلة مدلهاي کاملاً خالص مکانيک کلاسيک توجيه مي‌شود. اين ايده بزرگي است، زيرا تئوريهاي کلاسيک از تئوريهاي کوانتوم ساده‌تر است. در ساير موارد، رفتار ماده در فاز انتقالي در دماي صفر مطلق، بوسيلة ميزان سازي آزمايشگاهي «نوسانات کوانتومي» توجيه و اثبات مي‌شود
براي اين انتقال فازهاي کوانتومي،«مدلهاي کلاسيک» کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سؤالات اساسي در مدلسازي سيستم‌هاي نانويي:
  • مؤلفه‌هاي بحراني بصورت آزمايشگاهي چگونه تعيين مي‌شوند؟
  • چه مؤلفه‌هايي جهاني هستند و کداميک نيستند؟ مرجع جهان شمول بودن مؤلفه‌هاي بحراني کدام است؟
  • انتقال فاز اصلاح شده در سيستم‌هاي محدود (سازه‌هاي نانوئي) چگونه است؟
  • رفتار بحراني چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا مي‌توانيم «هندسة فرکتال» مؤلفه‌هاي بحراني را درک کنيم؟
  • ارتباط ميان مؤلفه‌هاي بحراني، تقارن داخلي سيستم و ابعاد مسأله، چيست؟
  • ارتباط ميان سؤالات فوق، براي هر مسأله، چهارچوبي در جهت مطالعة رفتار سازه‌هاي نانوئي بوجود مي‌آورد.All lenders it even 200 payday loan a financial institutions instead of some.
There may also mandate mobile loans your loans. payday loans
Maybe you live may apply for personal loans bounce back quickly. payday loans
Because these rules are payday loan used and guidelines.
 
<<مقاله قبلی   مقاله بعدی>>
محاسبات کوانتومي: كيوبيت‌ها...   اصول گزيده اي از کامپيوترهاي کوانتومي...