ورود به فضا و خروج از فضا
1/26/2014| متفرقه
  ورود به فضا و خروج از فضا نيروي شديد گرانش بزرگترين مشکل براي ماموريتهاي فضايي است. يک فضاپيما در شرايط خاصي از سرعت و جهت به فضا فرستاده مي شود.   بیشتر...
اقامت در فضا
1/25/2014| متفرقه
 ترجمه: لنا سجاديفر  ----------------------------------------------------------------------  انسان براي سفر به ماه و يا گردش در مدار زمين بايد مدتي در فضا زندگي کند. شرايط در آنجا با شرايط روي زمين بسيار زياد متفا  بیشتر...
منظومه شمسی و ساختمان آن
1/25/2014| متفرقه
 منظومه ها ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- منظومه به مجموعه اي از اجرام سنگين و سياراتي گفته ميشود که همگي به دور يک ستاره در حال گردشند. ما با منظومه شمسي به خوبي آشن  بیشتر...
تك قطبي مغناطيسي
1/25/2014| متفرقه
تك قطبي مغناطيسي (Magnetic Monopole) عليرضا يعقوبي         GUT (Grand Unified Theories) و تئوري هاي ابر ريسمان (Superstring) هر دو وجود ذره اي با يك قطب مغناطيسي را پيش بيني مي كنند اما مشك  بیشتر...
گذر زمان در کائنات
1/25/2014| متفرقه
  ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- انفجار بزرگ دانشمندان بر اين باورند که کائنات در 15 بيليون سال پيش در پي پديده اي عظيم، به نام بيگ بنگ (انفجار بزرگ) به وجود آمد  بیشتر...
ذرات بنيادين خلا و ضد مواد
1/25/2014| متفرقه
    ذرات بنيادين خلا و ضد مواد" گرچه نظر اصلي دانشمندان در مورد ضد مواد مشخص نيست اما تعدادي از آنها بر اين تاكيد دارند كه ذرات پاد زير اتمي مانند پوزيترون مي توانند از ضد مواد باشند. بعضي ديگر هم اعت  بیشتر...
آغاز عصر فضا
1/25/2014| متفرقه
      ---------------------------------------------------------------------- آغاز عصر فضا هنگاميکه انسان روياي پرواز بر فراز زمين را در سر مي پروراند، به اين نتيجه رسيد که اجرام آسماني مي توانند مقصدي برا  بیشتر...
خورشید و اطلاعات مربوط به آن
1/25/2014| متفرقه
          خورشيد خورشيد، گوي غول پيکر درخشاني در وسط منظومه شمسي و تامين کننده نور، گرما و انرژي هاي ديگر زمين است. اين ستاره به طور کامل از گاز تشکيل شده است. بخش بشتر اين گ  بیشتر...
تاكيون ها
1/25/2014| متفرقه
  تاكيون ها:   اين براي همه مشخص است که سفر با سرعتي بالاتر از نور امکان ندارد. در بهترين حالت يک ذره ي بدون جرم با سرعت نور سفر مي کند. اما آيا اين درست است؟     عليرضا يع  بیشتر...
سفر به فضا
1/25/2014| متفرقه
فضا چيست؟ ترجمه: لنا سجاديفر ---------------------------------------------------------------------- سفر به فضا سفر به فضا پاسخي است به کنجکاوي انسان براي شناخت زمين، ماه، سيارات، خورشيد، ديگر ستارگان و کهکشانها. فضاپيم  بیشتر...