اصول گزيده اي از کامپيوترهاي کوانتومي
1/25/2014| متفرقه
  فيزيك كوانتومي مهم ترين دستاورد علم بشري در توصيف طبيعت است. اين نظريه كه در سالهاي 27-1925 توسط «ورنر هايزنبرگ»، «اروين شرودينگر»، «پل ديراك»، «ماكس پلانك» و چند تن ديگر  بیشتر...
«هندسه فرکتالها» جهاني در جهان نانو
1/25/2014| متفرقه
          دراين مقاله مي کوشيم تا نقش رياضيات را از رهگذر مفاهيم فيزيک جديد، در دنياي زيبا و چندنظمي نانو نشان دهيم.             بیشتر...
محاسبات کوانتومي: كيوبيت‌ها
1/25/2014| متفرقه
يت‌هاي كوانتومي يا كيوبيت‌هاي معادل كوانتومي ترانزيستورهايي‌اند كه رايانه‌هاي امروزي را تشكيل داده‌اند. وجه مشترك تمام كيوبيت‌ها آن است كه مي‌توانند از وضعيتي به وضعيت ديگر سوئيچ شوند تغيير وض  بیشتر...
تکنيکهاي تصويربرداري در نانوتکنولوژي
1/25/2014| متفرقه
  در مهندسي نانو، چگونگي نشست هر لايه اتم بايد كنترل شود، چون درستي ساختار هر لايه اتم شديداً وابسته به جزئيات ترتيب اتم هاي سطحي است كه روي آن نشسته اند، بنابراين بايد بتوان ترتيب اتم ها يا ساختار سطح را ديد، بدين منظو  بیشتر...
کاربرد نانوساختارهاي کربني در ساخت ادوات گسيل الکتروني
1/25/2014| متفرقه
مقدمه نانوساختارهاي کربني از رشد قابل ملاحظه‌اي در سال‌هاي اخير برخوردار بوده‌اند. همگام با ساير کشورها در ايران نيز تحقيقات در زمينه نانوساختارهاي کربني از  بیشتر...
تشخيص مولكول هاي زيستي با ميكرومكانيك
1/23/2014| متفرقه
 در اين مقاله به تعريف اصول انتقال و سپس تعريف انواع بيوحسگرها پرداخته شده است. همچنين در اينجا به حامل هاي پيزورزيستوي اشاره شده است- در قسمتي از مقاله به خصوصيات كوچك سازي و توليد انبوره در مورد وسايل الكترونيكي و Icها اشار  بیشتر...
فناوري انفورماتيک و فناوري نانو:پيشرفتهايي در مدلسازي مولکولي
1/23/2014| متفرقه
  مدلسازي مولكولي پايه‌اي است براي ارتباطات، درك و توسعة فناوريهاي نو نظيرفناوري نانو. اين روش راههاي جديدي را در فكر كردن و رسيدن به اهداف فناورانه، فراهم مي‌سازد، بنابرا  بیشتر...
جهان رياضيات در فضاي نانو
1/23/2014| متفرقه
 علوم نانو و فناوري نانو بيانگر رهگذري به سوي دنيايي جديد هستند. سفر به اعماق سرزمين اتمها و مولکولها نويد دهندة اثراث اجتماعي شگفت‌انگيزي است: در علوم بنيادين، در فناوريهاي نو، در طراحي مهندسي و توليدات، در پزشکي و سلام  بیشتر...
مرزهاي نانومحاسبات
1/23/2014| متفرقه
 در اين مقاله مي کوشيم تامرزهاي نانو محاسبات را از رهگذر بررسي قابليتها و محدوديتهاي روشهاي عمده محاسباتي نشان دهيم:  مدلسازي چند مقياسي، زمينة جديد در مدلسازي مواد نيست، در سالهاي اخير فيزيکدانان به دنبال روشهاي رياضي   بیشتر...
پيچيدگي محاسبات و معماري سيستم‌هاي نانويي
1/23/2014| متفرقه
 سيستم‌هاي محاسباتي مبتني بر فناوري نانو، نيازمند ابزارهاي دقيقي جهت ارزيابي” defects “و Fault-tolerant” “به منظور بهبود بخشيدن به اعتبارشان در راستاي محاسبة فاكتورهاي مؤثر مي&  بیشتر...