جهان رياضيات در فضاي نانو
1/23/2014| متفرقه
 علوم نانو و فناوري نانو بيانگر رهگذري به سوي دنيايي جديد هستند. سفر به اعماق سرزمين اتمها و مولکولها نويد دهندة اثراث اجتماعي شگفت‌انگيزي است: در علوم بنيادين، در فناوريهاي نو، در طراحي مهندسي و توليدات، در پزشکي و سلام  بیشتر...
مرزهاي نانومحاسبات
1/23/2014| متفرقه
 در اين مقاله مي کوشيم تامرزهاي نانو محاسبات را از رهگذر بررسي قابليتها و محدوديتهاي روشهاي عمده محاسباتي نشان دهيم:  مدلسازي چند مقياسي، زمينة جديد در مدلسازي مواد نيست، در سالهاي اخير فيزيکدانان به دنبال روشهاي رياضي   بیشتر...
پيچيدگي محاسبات و معماري سيستم‌هاي نانويي
1/23/2014| متفرقه
 سيستم‌هاي محاسباتي مبتني بر فناوري نانو، نيازمند ابزارهاي دقيقي جهت ارزيابي” defects “و Fault-tolerant” “به منظور بهبود بخشيدن به اعتبارشان در راستاي محاسبة فاكتورهاي مؤثر مي&  بیشتر...
تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در فضاي نانومحاسبات
1/23/2014| متفرقه
  تكنيك‌هاي بهينه‌سازي، چه در فضاي رياضيات پيوسته و چه در فضاي رياضيات گسسته، اثري عميقي بر طراحي مهندسي گذاشته است. در اين مقاله اثر تكنيك‌هاي بهينه‌سازي در مق  بیشتر...
''''ریاضیات نظری'''':تلفیق سنتهای فیزیک نظری و ریاضیات
1/23/2014| متفرقه
 مشخصه اصلي رياضيات جديد استفاده از اثبات هاي دقيق است.اين کار که بي اغراق ثمره ي هزاران سال پالايش و پيرايش است چنان روشني و قابليت اعتمادي به رياضيات بخشيده است که هيچ علم ديگري از آن برخوردار نيست، ولي در عين حال حرکت رياض  بیشتر...
بمبهاي الكترومغناطيسي
1/23/2014| متفرقه
 سلاح تازه اي كه ساخت آن بسيار ساده و تأثير آن كاملاً گسترده است ، نگراني هايي را براي دانشمندان و دولتمردان بوجود آورده است . به نوشته هفته نامه علمي نيوساينتيست اين سلاح مؤثر « بمب الكترو مغناطيسي » نام دارد كه   بیشتر...
اشعه مادون قرمز
1/23/2014| متفرقه
 مادون در لغت به معناي زير دست و قرمز به معناي هر چه به رنگ خون باشد، است. پس ميتوان گفت كه مادون قرمز اشعه بسيار ريز و قرمز رنگ است. اطلاعات اوليه كشف هرسل اولن گام در ايجاد پديده‌اي كه ما آن را طيف الكترومغناطيسي مين  بیشتر...
نور و امواج الكترومغناطيس
1/23/2014| متفرقه
 مقدمه        امروزه مي دانيم كه نور يك موج الكترمغناطيسي است و بخش بسيار كوچكي از طيف الكترمغناطيسي را تشكيل مي دهد. بنابراين براي شناخت نور بايستي به بررسي امواج الكترومغناطيسي پرداخت. اما از  بیشتر...
نقش ميدان مغناطيسى در حفاظت از كره زمين
1/23/2014| متفرقه
 ميدان مغناطيسى زمين همانند پوست پياز كره خاكى ما را در برگرفته است. توفان هاى خورشيدى آن را مورد حمله قرار داده و موجب بروز توفان هاى الكتريكى در آن مى گردند. اين توفان ها نيز متعاقباً بر روى سيستم هاى الكتريكى زمين اثر مى گ  بیشتر...
مقدمه ای بر کیهان شناسی و اختر فیزیک نوین
1/23/2014| متفرقه
 Introduction to Cosmology and Modern Astrophysics   The Story so far... 2005 is Einstein Year! (Most) Significant figure in Modern Physics   2005 100 years since the 3 “key papers” were publ  بیشتر...